TICKETS ON SALE NOW!

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring canberra the basement

SACRED REICH + VIO-LENCE CANBERRA - GA

SACRED REICH + VIO-LENCE CANBERRA - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE CANBERRA - VIP

Tuesday, 7th July, 2020

The Basement

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring canberra the basement

SACRED REICH + VIO-LENCE CANBERRA - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE CANBERRA - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE CANBERRA - VIP

Tuesday, 7th July, 2020

The Basement

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring brisbane the outpost

SACRED REICH + VIO-LENCE BRISBANE - GA

SACRED REICH + VIO-LENCE CANBERRA - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE BRISBANE - GA

Wednesday, 8th July, 2020

The Outpost

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring brisbane the outpost

SACRED REICH + VIO-LENCE BRISBANE - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE MELBOURNE - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE BRISBANE - VIP

Wednesday, 8th July, 2020

The Outpost

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring melbourne max watts

SACRED REICH + VIO-LENCE MELBOURNE - GA

SACRED REICH + VIO-LENCE MELBOURNE - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE BRISBANE - VIP

Thursday, 9th July, 2020

Max Watts

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring melbourne max watts

SACRED REICH + VIO-LENCE MELBOURNE - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE MELBOURNE - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE MELBOURNE - VIP

Thursday, 9th July, 2020

Max Watts

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring sydney crowbar

SACRED REICH + VIO-LENCE SYDNEY - GA

SACRED REICH + VIO-LENCE SYDNEY - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE SYDNEY - VIP

Friday, 10th July, 2020

Crowbar

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring sydney crowbar

SACRED REICH + VIO-LENCE SYDNEY - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE SYDNEY - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE SYDNEY - VIP

Friday, 10th July, 2020

Crowbar

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring adelaide enigma

SACRED REICH + VIO-LENCE ADELAIDE - GA

SACRED REICH + VIO-LENCE ADELAIDE - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE ADELAIDE - VIP

Saturday, 11th July, 2020

Enigma

Sacred Reich Vio-lence Australian tour 2020 Australia hardline media touring adelaide enigma

SACRED REICH + VIO-LENCE ADELAIDE - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE ADELAIDE - VIP

SACRED REICH + VIO-LENCE ADELAIDE - VIP

Saturday, 11th July, 2020

Enigma